REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży dotyczących E-Booków w serwisie „Paczka Rodzica” w sklepie internetowym (dalej: „Sklep”), a także prawa i obowiązki stron tych umów.
 2. Sklep dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkownicy”) pod adresem: https://paczkarodzica.com  
 3. Właścicielem Sklepu (dalej: „Sprzedający”) jest  „PACZKA RODZICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, adres: ul. Lipińskiego 6/16, 30-349 Kraków), posiadająca NIP: 6762669354  oraz REGON: 52870506800000, KRS: 0001107281.
 4. Dane kontaktowe Sprzedającego:
  1. adres: ul. Lipińskiego 6/16, 30-349 Kraków,
  2. telefon:  663362540 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:30 do 16:30,
  3. adres e-mail: info@paczkarodzica.com 
 5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
 6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż „Paczki Rodzica”, czyli zestawu 53 e-booków dostępnych w Sklepie (zwanych dalej: „Produktami”).
 7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresów mailowych podanych przy wypełnianiu formularzu zakupu.
 8. Sklep umożliwia:
  1. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,
  2. składanie zamówień na Produkty przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi lub „Klientami”),
 9. W Regulaminie pod pojęciem „Konsumenta” rozumie się Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 10. W Regulaminie pod pojęciem: „Przedsiębiorcy na prawach konsumenta” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego).
 11. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedającego.
 12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia (pkt. 5.5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.
 13. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
 14. Z uwagi na charakter Sklepu i Produktów prezentowanych w Sklepie Sprzedający informuje, że jakiekolwiek informacje dostępne w Sklepie i Produktach nie stanowią porad o charakterze medycznym i mają wyłącznie charakter informacyjny (nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady farmaceutyczne lub medyczne ani jako forma zalecenia w zakresie leczenia lub diagnozy, a także nie zastępują badań lekarskich lub konsultacji z lekarzem bądź innym specjalistą w zakresie zdrowia).
 15. Sklep nie umożliwia rejestracji konta a złożenie zamówienia na Produkty nie wymaga uprzedniej rejestracji w Sklepie.
 • Składanie zamówień na Produkty
 1. Składania Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną.
 2. Zamówienia w Sklepie składane są wyłącznie za pomocą formularza zakupu (dalej: „Formularz”) dostępnego pod adresem: https://paczkarodzica.com/przelewy24-payment-form, bez uprzedniej rejestracji konta. Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia Formularza prawdziwymi danymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, a Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości wprowadzonych w Formularzu danych do czasu ich wyjaśnienia. 
 3. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Może to nastąpić wyłącznie przy wypełnianiu Formularza.
 4. Procedura składania Zamówienia kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Płacę X zł”, gdzie X oznacza kwotę należną za zamawiane Produkty (lub innego przycisku bądź podobnej funkcji o równoznacznym znaczeniu) oraz dokonaniem płatności, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne.
 5. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, w sposób niezgodny z pkt. 2.1-2.4. powyżej, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający ma prawo do odmowy sprzedaży Produktów w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa.
 6. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Kupującego wraz z odnośnikami do pobrania Produktów. Kupujący ma możliwość pobrania każdego z Produktów w terminie maksymalnie do 30 dni od daty zakupu Produktów.
 7. Opisy Produktów prezentowanych w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i następne ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawa farmaceutycznego.
 8. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.6. powyżej, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku do niej. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 9. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, po skutecznym dokonaniu płatności.
 10. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 • Ceny i płatności
 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT). Całkowity koszt zamówienia zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku, o którym mowa w pkt. 2.4. Regulaminu.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty online w za pośrednictwem karty kredytowej, wypełniając Formularz lub w inny sposób udostępniony w Formularzu przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio uwidoczniona w Sklepie.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie, po za księgowaniu dokonanej przez Kupującego wpłaty. 
 5. Sprzedający wysyła dokumenty księgowe związane z Zamówieniem (faktury, rachunki w zależności od woli Kupującego) w formie elektronicznej na podany w Zamówieniu adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wskazany w niniejszym postanowieniu sposób wystawiania i doręczania dokumentów księgowych związanych z Zamówieniem.
 6. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w Sklepie.
 • Dostawa
 1. Sprzedający dostarcza Produkty w wersji cyfrowej na adres e-mail Kupującego wskazany w Formularzu. 
 2. Przesłanie Produktów realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i zaksięgowaniu zapłaty. 
 3. Czas przesłania Produktów w sposób opisany w pkt 4.1. i 4.2. może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby realizacji w jednym czasie dużej liczby zamówień. 
 • Prawo odstąpienia
 1. Sprzedający informuje, że prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w związku z brzmieniem art. 38. Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 2. Z uwagi na fakt, że Produkty mają charakter treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
 • Ochrona danych osobowych
 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności dostępnej po wejściu na stronę: https://paczkarodzica.com/privacy-policy/
 • Dodatkowe zastrzeżenia prawne
 1. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz jakichkolwiek zamieszczonych w Sklepie zdjęć, grafik, rysunków, znaków towarowych i filmów, w celach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedającego, jest zabronione.
 2. Sprzedający informuje, że zdjęcia, filmy i wizualizacje Produktów zamieszczone w Sklepie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika.
 • Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną
 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, wymagane są:
  1. urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android; minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 180×768;
  2. zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku gdy Sklep poprosi o ich instalację;
  4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
  5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6. informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą złożenia zamówienia za pomocą Formularza i dokonania płatności. 
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas wykonania umowy sprzedaży Produktów i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
 1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
 2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
 3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
 4. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
 5. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
 6. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
 7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
 8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
 9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających wyżej wskazane treści;
 10. zamieszanie treści niezgodnych z przepisami prawa
 1. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt. 1.4. Regulaminu;
  2. reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. oznaczenie Użytkownika oraz jego niezbędne dane identyfikujące;
   2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
   3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 6. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 7. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:
  1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
  2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Produktów z umową sprzedaży; Reklamacje Produktów
 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów zgodnych z zawartą umową sprzedaży.
 2. W razie stwierdzenia braku zgodności Produktów z umową sprzedaży Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów na zasadach dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową uregulowanych w Ustawie o prawach konsumenta (w szczególności art. 43a Ustawy o prawach konsumenta i następnych). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupujących niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, jeżeli sprzedane Produkty mają wadę fizyczną lub prawną, są uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta:
  1. odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą,
  2. odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości Zamówienia,
  3. Sprzedający nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich (w tym przewoźników, dostawców usług internetowych, dostawców systemów płatności internetowych itp.).
 4. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Kupującego oraz dane kontaktowe Kupującego (adres lub e-mail);
  2. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja;
  3. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju wady lub braku zgodności Produktu z umową sprzedaży; 
  4. informacje nt. żądania w zakresie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową (naprawa albo wymiana) bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Reklamacje mogą być zgłaszane:
  1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1.,
  2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.
 7. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi osobę składającą reklamację o sposobie dalszego postępowania. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zostanie poinformowany o decyzji Sprzedającego w sprawie reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie nie stosuje się do podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 9. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 10. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 11. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 12. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikające z odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności Produktów z umową sprzedaży, o której mowa pkt. 9.2. powyżej. Na niektóre Produkty może być udzielana gwarancja producenta. Informacja o istnieniu gwarancji na konkretne Produkty znajduje się w Sklepie. Szczegółowe warunki gwarancji określane są w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu (lub przedkładanej Kupującemu w inny sposób zgody z przepisami prawa).
 13. Jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową sprzedaży Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
 14. W razie niezgodności Produktu z zawartą umową sprzedaży, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może:
  1. wymienić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał naprawy, lub
  2. naprawić Produkt, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta żądał wymiany.
 15. Jeśli naprawa i wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży. W sytuacji wskazanej w poprzednim zdaniu Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć Sprzedającemu oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 9.18. poniżej.
 16. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o braku zgodności Produktu z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedający. 
 17. W przypadkach wskazanych w pkt. 9.14.1. i 9.14.2. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta otrzyma od Sprzedającego w ramach wymiany produkt zgody z Umową. 
 18. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 9.15. powyżej;
  2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 9.16. powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 9.14. powyżej;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 19. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową sprzedaży.
 20. Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
 21. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy sprzedaży i żądać zwrotu ceny za Produkt, jeśli brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest nieistotny. Przyjmuje się, że brak zgodności Produktu z umową sprzedaży jest istotny. 
 22. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego na podstawie pkt. 9.18. powyżej Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Sprzedającemu Produkt na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu odesłania Produktu. 
 23. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 24. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 25. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat od chwili dostarczenia Produktu..
 26. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową sprzedaży, jeśli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 27. W przypadku zwrotu Produktu – Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem e-mail (na adres: info@paczkarodzica.com), przed dokonaniem zwrotu Produktu w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru zwracanego Produktu. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 • Postanowienia końcowe
 1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 2. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt. 1.4.1. Regulaminu.
 4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie (w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawa konsumenta). W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
 5. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
 6. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedającego, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres e-mail Klienta.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.05.2024r.